Χρήσιμα έντυπα για μαθητές-γονείς

Έντυπο για δικαιολόγηση απουσιών

Οδηγίες για τα όρια απουσιών και την δικαιολόγησή τους

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Έντυπο Αίτησης, σημ.για την έκδοση αποδεικτικού απόλυσης απαιτείται φωτογραφία, ενώ χρειάζεται να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα

Tuesday, 29 Νοέμβριος 2022