Επιλογή πρακτορείου για την πολυήμερη εκδρομή στην Ιταλία (27 Μαρτίου 2014 έως 02 Απριλίου 2014)

Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεδρίασε στις 11 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 10.00π.μ όπως προβλεπόταν από την προκήρυξη της εκδρομής. Αξιολογήθηκαν 3 προσφορές από τα ακόλουθα πρακτορεία: 1. GEORGADAS TRAVEL, 2. MARGELIS TOURS και 3. RANIA TOURS. 

Στη συνέχεια ζητήθηκαν διευκρινίσεις, ώστε οι προσφορές να είναι ποιοτικά και ποσοτικά συγκρίσιμες. Ενημερώθηκαν και οι τρεις ενδιαφερόμενοι πράκτορες. Τελικά επελέγη το πρακτορείο RANIATOURS έχοντας την οικονομικότερη προσφορά, με παρόμοιες με τα άλλα πρακτορεία παρεχόμενες υπηρεσίες. Δεν αξιολογήθηκαν οι προσφορές των πρακτορείων: GREFIS HOLIDAYS και FERRY CENTER SHIPPING AGENCY, καθώς έφτασαν καθυστερημένα στο σχολείο, στις 13 και 12 Φεβρουαρίου αντίστοιχα και με δεδομένο πως είχαν ανοιχτεί ήδη οι προσφορές των άλλων πρακτορείων. Το πρακτικό βρίσκεται στο γραφείο του διευθυντή του λυκείου.

Λάππα 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ